Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
രാമകഥ ഗാനലയം Archives - Pattu.Co.in

Rama Katha Ganalayam Bharatham Malayalam Lyrics

രാമകഥ ഗാനലയം മംഗളമെന്‍ തംബുരുവില്‍ പകരുക സാഗരമേ ശ്രുതിലയ സാഗരമേ സാകേതം പാടുകയായ് ഹേ രാമാ… കാതരയാം ശാരികയായ് സാകേതം പാടുകയായ് വീണ്ടും (രാമകഥ) ആരണ്യ കാണ്ഡം തേടീ സീതാ ഹൃദയം തേങ്ങീ (ആരണ്യ) വാഗ്മീകങ്ങളില്‍ ഏതോ താപസമൗനമുണര്‍ന്നൂ വീണ്ടും (രാമകഥ) സാരിസ സസരിസ സസരിസ സാരിസ രിരിനിനി രിരിനിനി മധനിസ രിഗരി രിരിഗരി രിരിഗരി രിഗരി ഗാഗരിരി ഗാഗരിരി സരിഗമ പാധപ പപധപ പപധപ പാധപ സാസധാധ സാസധാധ മധനിസ സാരിസ സസരിസ സസരിസ സാരിസ…